You have questions, we have answers!

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร

ระยะเวลาในการจัดส่ง

จัดส่งภายในอีกวันหลังจากที่ชำระเงิน